Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
ФакултетМЕФ Факултет


Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs
Управа - office@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


Фа­кул­тет за при­ме­ње­ни ме­на­џме­нт, еко­но­ми­ју и фи­нан­си­је (МЕФ) је са­вре­ме­на инсти­ту­ци­ја зна­ња са мо­де­рном ко­нце­пци­јом обра­зо­вног си­сте­ма, осно­ваног 2000. го­ди­не у Бео­гра­ду. На по­че­тку свог ра­да, де­ло­вао је под на­зи­вом Фа­кул­тет за ме­на­џме­нт ма­лих и сре­дњих пре­ду­зе­ћа. Да­нас је ова уста­но­ва акре­ди­то­ва­на у окви­ру сту­диј­ских про­гра­ма:


Сту­ди­је на на­шем фа­кул­те­ту ор­га­ни­зо­ва­не су пре­ма по­тре­ба­ма дру­штве­но-еко­но­мског ра­зво­ја Ср­би­је. То по­дра­зу­ме­ва пра­кти­чну на­ста­ву, низ тре­нин­га ко­је ра­зви­ја­ју ме­на­џер­ске веш­ти­не и пре­ду­зе­тни­чки дух. На­ста­ва на Фа­ку­лте­ту за при­ме­ње­ни ме­на­џме­нт, еко­но­ми­ју и фи­нан­си­је кон­ци­пи­ра­на је као си­му­ла­ци­ја по­слов­них функ­ци­ја, где сту­ден­ти има­ју мо­гу­ћно­ст да иску­се про­це­се ка­кви се до­га­ђа­ју у реал­ним пре­ду­зе­ћи­ма. Пра­кти­чна на­ста­ва због то­га је орга­ни­зо­ва­на у је­ди­ни­ци на­зва­ној вир­ту­елно пре­ду­зе­ће. Циљ та­кве еду­ка­ци­је сту­де­на­та је ра­звој ме­на­џер­ских и ли­дер­ских зна­ња, као и веш­ти­на и спо­со­бно­сти је­дног пре­ду­зе­тни­ка, а све то по­сре­дс­твом ме­то­да ка­кве се ко­ри­сте у реал­ном пре­ду­зе­ћу.

Ка­ко би сво­јим сту­ден­ти­ма омо­гу­ћио пра­кти­чан рад, МЕФ је успо­ста­вио са­ра­дњу са Тр­жи­штем ра­да, На­цио­на­лном слу­жбом за за­по­шља­ва­ње, На­цио­на­лним тр­жи­штем ро­ба и услу­га Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и Асо­ци­ја­ци­јом срп­ских ме­на­џе­ра.


Повезане странице