Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
ФакултетУниверзитет


Цвећарска бр.2
21000 Нови Сад, Србија
+381 21 531 020
+381 21 530 359
Е-пошта - business-academy@neobee.net

Уни­вер­зи­тет При­вре­дна ака­де­мија у Но­вом Сад­у, у чи­јем су са­ста­ву пет фа­кул­те­та, осно­ван је 2000. го­ди­не као де­ло по­ко­јног др Сла­вка Ца­ри­ћа. Циљ је био да уни­вер­зи­те­тска инсти­ту­ци­ја у усло­ви­ма убр­за­не ре­ко­нстру­кције на­ше при­вре­де, др­жа­ве и пра­во­су­ђа обра­зу­је вр­ху­нске ка­дро­ве из обла­сти инду­стри­јског и ра­зво­јног ме­на­џме­нта, еко­но­ми­је, фи­на­нси­ја, ма­рке­ти­нга, пра­ва, инфо­рма­ци­оних те­хно­ло­ги­ја... Ви­со­ко­обра­зо­ван стру­чни про­фе­со­рски ка­дар уз до­сту­пно­ст на­јква­ли­те­тни­је ли­те­ра­ту­ре има за циљ да оспо­со­би акту­елне сту­де­нте за са­мо­ста­лно ре­ша­ва­ње сло­же­них про­бле­ма као и да их при­пре­ми за оба­вља­ње ци­ље­ва и за­да­та­ка у на­шој при­вре­ди и дру­штву.

Уни­ве­рзи­тет чи­не пет акре­ди­то­ваних фа­ку­лте­тских инсти­ту­ци­ја: Фа­ку­лтет за при­ме­ње­ни ме­на­џме­нт, еко­но­ми­ју и фи­на­нси­је - МЕФ (Бео­град), Фа­ку­лтет за еко­но­ми­ју и инже­ње­рски ме­на­џме­нт (Но­ви Сад), Пра­вни фа­ку­лтет за при­вре­ду и пра­во­су­ђе (Но­ви Сад), Сто­ма­то­ло­шки фа­ку­лтет (Па­нче­во), Фармацеутски факултет (Нови Сад).

Уни­ве­рзи­тет При­вре­дна ака­де­ми­ја, са се­дамна­ест го­ди­на тра­ди­ци­је и иску­ства, упо­тпу­ње­них акре­ди­то­ва­ним сту­ди­јским про­гра­мом на сва три ни­воа ака­де­м­ских сту­ди­ја (осно­вне, ма­стер и до­кто­рске) обе­збе­ђу­је ди­пло­му при­зна­ту у це­лом све­ту.Повезане странице