Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek

2017

УПИС

ФакултетУниверзитет


Цвећарска бр.2
21000 Нови Сад, Србија
+381 21 531 020
+381 21 530 359
Е-пошта - business-academy@neobee.net

Универзитет Привредна академија основан 2000. године захваљујући визионарским идејама проф. др Славка Царића.

Циљ је био да уни­вер­зи­те­тска инсти­ту­ци­ја у усло­ви­ма убр­за­не ре­ко­нстру­кције на­ше при­вре­де, др­жа­ве и пра­во­су­ђа обра­зу­је вр­ху­нске ка­дро­ве из обла­сти инду­стри­јског и ра­зво­јног ме­на­џме­нта, еко­но­ми­је, фи­на­нси­ја, ма­рке­ти­нга, пра­ва, инфо­рма­ци­оних те­хно­ло­ги­ја... Ви­со­ко­обра­зо­ван стру­чни про­фе­со­рски ка­дар уз до­сту­пно­ст на­јква­ли­те­тни­је ли­те­ра­ту­ре има за циљ да bude лидер у истраживању и образовању као и да доприноси личном развоју свих учесника у процесу и друштва у целини.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду је први приватни акредитовани универзитет у Војводини.

Уни­ве­рзи­тет чи­не пет акре­ди­то­ваних фа­ку­лте­тских инсти­ту­ци­ја: Фа­ку­лтет за при­ме­ње­ни ме­на­џме­нт, еко­но­ми­ју и фи­на­нси­је - МЕФ (Бео­град), Фа­ку­лтет за еко­но­ми­ју и инже­ње­рски ме­на­џме­нт (Но­ви Сад), Пра­вни фа­ку­лтет за при­вре­ду и пра­во­су­ђе (Но­ви Сад), Сто­ма­то­ло­шки фа­ку­лтет (Па­нче­во), Фармацеутски факултет (Нови Сад).

Циљ сваког појединачног факултета је да оспо­со­би акту­елне сту­де­нте за са­мо­ста­лно
ре­шава­ње сло­же­них про­бле­ма као и да их при­пре­ми за оба­вља­ње ци­ље­ва и за­да­та­ка у при­вре­ди и дру­штву. Студијски програми на Универзитету сачињени су на принципима Болоњске декларације.

Уни­ве­рзи­тет При­вре­дна ака­де­ми­ја, са се­дамна­ест го­ди­на тра­ди­ци­је и иску­ства, упо­тпу­ње­них акре­ди­то­ва­ним сту­ди­јским про­гра­мом на сва три ни­воа ака­де­м­ских сту­ди­ја (осно­вне, ма­стер и до­кто­рске) обе­збе­ђу­је ди­пло­му при­зна­ту у це­лом све­ту.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду своје циљеве, мисију и визију остварује кроз примену различитих механизама укључујући и кључне вредности:

 • Оријентисаност на корисника
 • Учење и професионални развој
 • Квалитет и изврсност
 • Интегритет
 • Лидерство и тимски рад
 • Ефективна комуникација
 • Етичко понашање
 • Проактивно реаговање на промене

Циљеви Универзитета:

 • повећање квалитета,
 • усаглашеност студијских програма са потребама тржишта,
 • повећање ефикасности студија
 • осавремењавање организације студија

Универзитет је потписник уговора о сарадњи у области образовања и науке на међународном нивоу са укпунпо 33 земље. Резултат сарадње са иностраним високосколским институцијама су заједнички образовни програми интернационалног карактера, међународни пројекти у склопу нових програма Европске уније (ИПА пројекти, Темпус пројекти и други) и мобилност студената у европском образовном простору. Сарадња са привредом и међународна сарадња веома су важан фактор развоја Универзитета и Факултета који су у његовом саставу. Због тога је на нивоу Универзитета Привредна академија у Новом Саду формиран Центар за међународну сарадњу..Повезане странице