Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

Мастер студијеИнформационе технологије

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Планско-процесни менаџмент МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије Информационе технологије, као други степен високог образовања, представља својеврсну надградњу теоријског знања и практичних способности будућих лидера у области информационих технологија. Мастер академске студије овог профила посвећене су изучавању савремених информационих технологија, овладавању знањем које се односи на интернет технологије, примену дигиталног маркетинга, односно на развој и примену софтверских система.

Мастер академске студије Информационе технологије трају једну студијску годину (60 ЕСПБ), у оквиру које се студент опредељује за Модул 1 или Модул 2. Заједничких предмета на оба модула има пет, док се на модулима разликују по два предмета, управо она која специјализују будућег мастер инжењера информационих технологија у области модула који је одабрао.

Након положених испита бира се тема за одбрану мастер рада из области Информационих технологија. Након Студијског истраживачког рада, који је везан за пројектни задатак и примену одговарајуће научне методе, предаје се завршни Мастер рад.

Студијски програм Мастер академске студије Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje, кроз обавезне предмете, обезбеђује стицање неопходних знања и вештина, а кроз изборне предмете студенти имају могућност да обрађују оне садржаје који одговарају њиховим специфичним интересовањима и способностима. Избором модула омогућавају се два усмерења: један за примену интернет технологија и други дигитални маркетинг.ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Завршетком мaстeр aкaдeмских студиja Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje студенти стичу знање и вештине које ће им омогућити професионални рад у области Информационих технологија и даљи развој каријере.

Студијским истраживачким радом, студент се директно упознаје са новим тенденцијама у изабраној научној области. Израдом и одбраном мастер рада студент се обучава да истражује и саопштава резултате истраживања и у складу са тим да се припрема за докторске студије. Будући високо образовани кадар, после завршеног акредитованог мастер академског студијског програма, оспособљен је да буде лидер у стручној примени стечених теоријских знања и практичних вештина - директно предузимање: иницијативе, планирања, организације, спровођења, контроле и реализације у области информационих технологија.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Додатно усавршавање дипломираних инжењера информационих технологија гарантује сигурније запослење, обезбеђује вишу зараду и отвара могућност за додатно усавршавање у оквиру докторских студија

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Информационе технологије мастер инжењери информационих технологија оспособљени су за примену одговарајућих информационих технологија и система за потребе појединца или организације, адекватно припремљени за успешну каријеру у ИТ секторима, за послове у дигиталном пословном окружењу и креирању дигиталних маркетиншких компанија.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

 • Мастер инжењер информационих технологија - 60 ЕСПБ (најмање 300 ЕСПБ)

УСЛОВИ ЗА УПИС

На студије другог нивоа може се уписати лице које има претходно завршене акредитоване основне академске студије обима најмање 240 ЕСПБ у областима Рачунарске науке, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Информатика или Информационе технологије и знање српског и/или енглеског језика.

Услови за прелазак са других студијских програма омогућен је према одредбама Статута факултета и Правилника о критеријумима и условима за пренос ЕСПБ бодова и признавању испита.

ШКОЛАРИНА

Школарина износи 1.800 € за студенте из Србије и 3.500 € за стране студенте у динарској противвредности и плаћа се у месечним ратама на жиро рачун МЕФ-а 170-0030018196000-69 код UniCredit bank.

 • За упис до краја јула, повлашћена цена школарине износи 1500 €.
 • Повлашћена цена школарине износи 10% за једнократну уплату школарине приликом уписа.
 • Други члан породице остварује попуст од 50% на цену школарине, док је за трећег члана породице школарина бесплатна.

ЗАШТО МЕФ

 • Омогућује студентима знање и стварање нераскидиве споне између различитих научних oбласти – Инфoрмaтикe и Мeнaџмeнтa и бизнисa, и тиме успешно прилагођавање динамичном мултидисциплинарном технолошком окружењу кроз тимски рад, професионалну етику и ефикасну комуникативност
 • Менторски рад
 • Квалитет образовања
 • Рад у оквиру напредних софтверских технологија
 • Коришћење широке научно-стручне литературе
 • Адекватна примена научних метода, са практичним потребама и овладавањем концепцијом примене разултата истраживања
 • Стицање међународно признате дипломе
 • Сигуран пут ка успешној каријери у ИТ сектору
 • Мастер инжењери информационих технологија имају основу која им омогућава, ако желе, да наставе даље школовање.

МЕФ факултетИнформационе технологије

 • Број ЕСПБ након завршене 1 године: 60 (најмање 300)
 • Звање: Мастер инжењер информационих технологија

I година

 • Метод и организација научно-истраживачког рада
 • Анализа и пројектовање пословних система
 • Напредне софтверске технологије
 • Планирање и имплементација електронског бизниса

  Модул Интернет технологије / изборни предмет 1 (од 2 бира се 1)

 • Дистрибуирани системи и апликације
 • Интеграција софтверских технологија и апликација
 • Модул Интернет технологије / изборни предмет 2 (од 2 бира се 1)

 • Савремени веб-развој
 • Тестирање и мерење софтвера

  Модул Дигитални маркетинг / изборни предмет 1 (од 2 бира се 1)

 • Интернет маркетинг и друштвени медији
 • Бизнис стратегија и анализа учинка дигиталног маркетинга
 • Модул Дигитални маркетинг / изборни предмет 2 (од 2 бира се 1)

 • Модерни ПР и политички дигитални маркетинг
 • Дигитално брендирање

 • Моделовање и оптимизација пословних процеса
 • Студијски истраживачки рад
 • Мастер рад

Мастер академске студије, студијског програма Информационе технологије трају једну школску годину, два семестра – уз могућност освајања максимално 60 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) - представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.