Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
Основне студијеОперативни примењени менаџмент

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Оперативни примењени менаџмент МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Оперативно-примењени менаџмент, као интердисциплинарно и мултимодуларно конципиран образовни студијски програм, обезбеђује стицање теоријских знања и практичних вештина из области менаџмента.

На завршној години основних академских студија, студент се опредељује за један од четири понуђена модула. Поред стандардних предмета, изабрани модул садржи три додатна предмета.

 • Модул 1. Менаџмент малих и средњих предузећа и одрживог развоја
 • Модул 2. Менаџмент у спорту, здравству и туризму
 • Модул 3. Менаџмент јавног сектора и синдикални менаџмент
 • Модул 4. Менаџмент медија и комуникација

ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студентима се поставља циљ да уз развој успешне личне и друштвено корисне будуће каријере изграде и лидерске позиције на пољу менаџмента у смислу постављања иновација. У складу са модерним образовним системом, факултет нуди иновативни сектор Виртуално предузеће у оквиру кога се студенти директно кроз праксу обучавају из области:

 • Менаџмент
 • Предузетништво
 • Маркетинг
 • Међународно и спољнотрговинско пословање
 • Банкарско пословања
 • Пословање на берзи
 • Рачуноводство (ревизије, порези, царине)
 • Електронско пословање
 • Информационе технологије
 • Организација пројекта/радне групе/корпорације
 • Комуникологије
 • Мотивациони аспект
 • Расподеле личне енергије, расположивог времена и буџета
 • Решење идејног пројекта
 • Иновативни сектора
 • Стратегијско одлучивање
 • Пословна, радна и еколошка етика
 • Научне технологије

ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 • Будући менаџер је спреман да самостално реализује све активности у области планирања, пројектовања, организације, спровођења и контроле људских, материјалних и информационих ресурса.
 • Поред рада на развоју креативних способности, образовани менаџери су способни да формулишу и анализирају проблеме у области оперативног менаџмента, да аналитички и креативно прилазе решавању практичних проблема.
 • Оспособљеност за тимски рад као развијен модел квантитативног и квалитативног прогреса у процесу пословања заснован на комуникацијским вештинама.
 • Способност ефикасног усвајања новина, презентовање сопствених идеја као и пренос стечених знања из теорије и праксе.
 • Стицање основа и могућности за наставак студија на другом нивоу високог образовања.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше основне академске студије у трајању од три године акредитованог студијског програма оспособљени су за обављање послова у малим, средњим и великим привредним друштвима, банкама, финансијским организацијама, синдикатима, медијима, туристичким компанијама, на финансијским и робним берзама, у брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, у државној, локалној и пореској управи, руковођење пословима финансирања развојних пројеката.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

МенаџерОперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

I година

 • Основе менаџмента
 • Основе економије
 • Социологија
 • Енглески језик 1
 • Економика предузећа
 • Комуникационе вештине за менаџере
 • Квантитативне методе
 • Информациони системи
 • Италијански језик 1

II година

 • Рачуноводство
 • Менаџмент у агробизнису
 • Пословно право
 • Енглески језик 2
 • Електронско пословање
 • Маркетинг
 • Пословне финансије
 • Организационо понашање
 • Италијански језик 2

III година

 • Менаџмент производње
 • Менаџмент квалитета
 • Теорија одлучивања
 • Управљање пројектима
 • Бренд менаџмент
 • Виртуелно предузеће

Модул 1: Менаџмент МСП и одрживог развоја

 • Менаџмент МСП
 • Менаџмент енергетике
 • Менаџмент екологије

Модул 2: Менаџмент у спорту, здравству и туризму

 • Менаџмент у здравству
 • Менаџмент у туризму
 • Менаџмент у спорту

Модул 3: Менаџмент јавног сектора и синдикални менаџмент

 • Менаџмент људских ресурса
 • Синдикално организовање и деловање
 • Јавне и монетарне финансије

Модул 4: Менаџмент медија и комуникологија

 • Менаџмент медија
 • Медијска етика
 • Комуникологија

Основне академске студије, студијског програма Оперативно примењени менаџмент трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег менаџера. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра на завршној години студијског програма, будући менаџери обављају стручну праксу у реалним предузећима.