Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

Основне студијеОперативни примењени менаџмент

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Оперативни примењени менаџмент МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни предмет науке о менаџменту је изучавање ефикасности и  ефективности организационих  система. Како  се  људске  потребе повећавају, а поједини ресурси смањују, задатак менаџмента је како пронаћи најбољу  методу  управљања  уз  оптималну комбинацију ограничених ресурса у циљу остваривања најбољих резултата.

Оперативни примењени менаџмент је јединствен студијски смер који обезбеђује стицање знања и разумевање техника основних и примењених функција менаџмента: планирање, организација, управљање, контрола, управљање квалитетом/процесом набавке/производње/дистрибуције/продаје, пружање услуга.

Унапређење процеса је кључна функција менаџмента и у складу са овом централном идејом примена оперативних метода менаџмента је основни задатак сваког менаџерског лидера.

У складу са квалитетнијим профилисањем менаџерског звања, на завршној трећој години основних академских студија, студент се опредељује за један од четири понуђена модула.
Поред стандардних предмета на трећој години, изабрани модул садржи три додатна предмета.

 • Модул 1. МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
 • Модул 2. МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, ЗДРАВСТВУ И ТУРИЗМУ
 • Модул 3. МЕНАЏМЕНТ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ
 • Модул 4. МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА И КОМУНИКАЦИЈА


ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студентима се поставља циљ да уз развој успешне личне и друштвено корисне будуће каријере изграде и лидерске позиције на пољу менаџмента. Оријентација будућих оперативних менаџера неизоставно је повезана са креирањем иновација. У складу са модерним образовним системом, Факултет нуди сектор Виртуално предузеће у оквиру кога се студенти директно кроз праксу обучавају из области:

 • Менаџмент
 • Предузетништво
 • Маркетинг
 • Међународно и спољнотрговинско пословање
 • Банкарско пословања
 • Пословање на берзи
 • Рачуноводство (ревизије, порези, царине)
 • Електронско пословање
 • Информационе технологије
 • Организација пројекта/радне групе/корпорације
 • Комуникологије
 • Мотивациони аспект
 • Расподеле личне енергије, расположивог времена и буџета
 • Решење идејног пројекта
 • Иновативни сектора
 • Стратегијско одлучивање
 • Пословна, радна и еколошка етика
 • Научне технологије

ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Будући менаџер је спреман да самостално реализује све активности у области планирања, пројектовања, организације, спровођења и контроле људских, метеријалних и информационох ресурса. Поред рада на развоју креативних способности, оспособљавања за тимски рад, усавршавања комункацијских вештина, савладавању пословних процеса и презентовању сопствених идеја, студент се подстиче да ефектно усваја новине и креира иновативна решења.
Основне студије пружају могућност додатног усавршавања на мастер и докторским студијским програмима.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше основне академске студије у трајању од три године акредитованог студијског програма оспособљени су за обављање послова у: малим, средњим и великим привредним друштвима, банкама, финансијским организацијама, медијима, финансијским и робним берзама, у брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, у државној, локалној и пореској управи.
Послови за које се студенти оспособљавају: руковођење пословима финансирања развојних пројеката, анализа и пројектовање пословних процеса, управљање и контрола менаџмента квалитета, управљање развојним процесицма производа и услуга, пројектовање, планирање, координисање пословнох процеса.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Менаџер
Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

I година

 • Основе менаџмента
 • Макроекономија
 • Микроекономија
 • Енглески језик 1
 • Економика предузећа
 • Комуникационе вештине за менаџере
 • Квантитативне методе
 • Информациони системи
 • Италијански језик 1

II година

 • Рачуноводство
 • Менаџмент у агробизнису
 • Пословно право
 • Енглески језик 2
 • Електронско пословање
 • Маркетинг
 • Пословне финансије
 • Организационо понашање
 • Италијански језик 2

III година

 • Менаџмент производње
 • Менаџмент квалитета
 • Теорија одлучивања
 • Управљање пројектима
 • Бренд менаџмент
 • Виртуелно предузеће

Модул 1: Менаџмент МСП и одрживог развоја

 • Менаџмент МСП
 • Менаџмент енергетике
 • Менаџмент екологије

Модул 2: Менаџмент у спорту, здравству и туризму

 • Менаџмент у здравству
 • Менаџмент у туризму
 • Менаџмент у спорту

Модул 3: Менаџмент у ваздухопловству

 • Менаџмент људских ресурса
 • Логистика
 • Менаџмент у ваздухопловству

Модул 4: Менаџмент медија и комуникологија

 • Менаџмент медија
 • Медијска етика
 • Комуникологија

 • Стручна пракса
 • Завршни рад

Основне академске студије, студијског програма Оперативно примењени менаџмент трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег менаџера. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра на завршној години студијског програма, будући менаџери обављају стручну праксу у реалним предузећима.


Официјални контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Dina Lazarevic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet