Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
Основне студијеПримењена економија и финансије

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Примењена економија и финансије МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Примењена економија и финансије, као интердисциплинарно и модуларно конципиран образовни студијски програм, обезбеђује стицање теоријских знања и практичних вештина. Студенти се оспособљавају за реализацију свих активности у области планирања, пројектовања, реализације, као и контроле саставних делова пословног система. У складу са модерним образовним системом, факултет нуди иновативни сектор – виртуелно предузеће, у оквиру кога се студенти директно обучавају из области:

 • Пословне економија Финансије
 • Банкарско пословање
 • Пословање на берзи
 • Осигурање
 • Менаџмент
 • Маркетинг
 • Предузетништво
 • Међународно пословање и спољња трговина
 • Рачуноводство
 • Ревизија и финансијско управљање (порези, царине)
 • Електронско пословање
 • Информационе технологије

На завршној години основних академских студија, студент се опредељује за један од два понуђена модула. Поред стандардних предмета, изабрани модул садржи четири додатна предмета.


ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Самосталан стручни рад будућег економисте, и могућност широког спектра запошљавања у приватном и јавном сектору, јесте основни циљ овако конципираног студијског програма. На пољу опште и пословне економије и финансија, циљ је да се студент адекватно оспособи у процесу микро и макро приступа – усклађеност градског, секторског, националног и међународног пословно-економског функционисања. Изучавање савремених економских проблема и односа на локалном, регионалном и међународном нивоу, формирање предлога и креирање пројекта са планом програма решења као и реализације свега наведеног сачињава основе пословног ангажовања.

ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Будући економиста, после завршеног студијског програма, у оквиру акредитоване студијске групе, способан је да применом стечених теоријских знања и практичних вештина самостално доноси одлуке у процесу пословања.

 • Планирање, организација, реализација и контрола материјалних и информационих ресурса су основни привредни сектори којима руководи будући економиста.
 • Оспособљеност за тимски рад, као развијен модел квантитативног и квалитативног прогреса у процесу пословања, заснован на комуникацијским вештинама.
 • Способност ефикасног усвајања новина, презентовање сопствених идеја, као и пренос стечених знања из теорије и праксе.
 • Стицање основа и могућност за наставка студија на другом нивоу високог образовања.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше основне академске студије у трајању од три године акредитованог студијског програма, оспособљени су за рад у државној управи и локалној самоуправи, да обављају послове у финансијским организацијама – осигуравајућим компанијама, банкама, пензијским и здравственим фондовима, финансијским и робним берзама на националном и међународном нивоу, брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, пореској управи, финансирање развојних пројеката, послови рачуноводства и управљачког рачуноводства у привредним и непривредним организацијама, интерне, екстерне и државне ревизије, процене вредности предузећа, доношење финансијских и инвестиционих одлука, позиција инвестиционог саветника, финансијског аналитичара.

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

ЕкономистаПримењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

I година

 • Основе економије
 • Основе статистике
 • Енглески језик 1
 • Социологија
 • Рачуноводство
 • Економика предузећа
 • Пословно право
 • Италијански језик 1

II година

 • Теорија и политика цена
 • Квантитативне методе
 • Организационо понашање и корпоративна безбедност
 • Национална економија
 • Пословне финансије
 • Енглески језик 2
 • Информациони системи
 • Италијански језик 2

III година

 • Економија агробизниса
 • Пословна етика
 • Међународна економија

Модул 1: Банкарство и осигурање

 • Финансијска и актуарска математика
 • Банкарство
 • Осигурање
 • Електронско пословање

Модул 2: Рачуноводство и ревизија

 • Финансијско рачуноводство
 • Ревизија
 • Рачуноводствена регулатива и МРСИ
 • Виртуелно предузеће

Основне академске студије студијског програма Примењена економија и финансије, трају три школске године, шест семестара – уз могућност освајања максимално 180 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.

Садржаји предмета су утврђени сагласно захтевима и потребама тржишта и привреде, чиме се гарантује квалитетно стручно образовање и практична оспособљеност будућег економисте. У оквиру предмета Виртуелно предузеће, студенти се оспособљавају да обављају конкретне пословне задатке и решавају проблеме на начин на који се то ради у реалном предузећу. У току последњег семестра, на завршној години студијског програма, будући економисти обављају стручну праксу у реалним предузећима.


Повезане странице