Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek

2017

УПИС

Основне студијеУпис на основне академске студије

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС)

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ након завршене 4 године: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани Инжењер
  Информационих Технологија

УСЛОВИ

 • Завршена гимназија или средња школа у че­тво­ро­го­ди­шњем тра­ја­њу
 • Положен пријемни испит:
  1. Тест опште информисаности (60 бо­до­ва) – за све сту­ди­јске про­гра­ме
  2. Тест опште информисаности (40 бо­до­ва) и Ма­те­ма­ти­ка (20 бо­до­ва) – ОАС При­ме­ње­не инфо­рма­ци­о­не те­хно­ло­ги­је

ПРИЈАВА:

Пријављивање и пре­да­ја до­ку­ме­на­та вр­ши­ће се у Сту­де­нт­ској слу­жби МЕФ-а – Адре­са: Јеврејска 24/I, Бе­о­град . Ка­нди­да­ти уз при­ја­ву по­дно­се и сле­де­ћа до­ку­ме­нта:

 • Koпија личне карте
 • Две фотографије 3,5 x 4,5
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Ове­ре­на све­до­ча­нства за­вр­ше­не че­тво­ро­го­ди­шње сре­дње шко­ле
 • Оверена диплома по­ло­же­ног ма­ту­рског испи­та

По­ла­га­ње при­је­мног испи­та је бе­спла­тно.


ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

НАПОМЕНА
Попуњавањем формулара шаљете захтев за упис на факултет.
У најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис из МЕФ студентске службе.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


КОНТАКТ:
ОБРАЗОВАЊЕ:

МЕФ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (СМЕР)

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 • Општи успех у средњем обра­зо­ва­њу вре­дну­је се та­ко што се збир про­се­чних оце­на сва че­ти­ри ра­зре­да по­мно­жи са два – на­јма­ње 16 бо­до­ва, ма­кси­ма­лно 20 бо­до­ва.
 • Пријемни испит на факултету – на­јма­ње 31 бод, ма­кси­ма­лно 60 бо­до­ва.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ

 • Учесници конкурса на основне академске студије могу поднети приговор декану МЕФ-а на редослед кандидата (ранг листу) у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата декан доноси решење у року од три дана од дана пријема приговора.
 • Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од три дана од дана пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од три дана. Одлука Савета је коначна.
 • Уколико неки од кандидата не обави упис након формирања ранг листе у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат и тако редом до краја листе. Канидати који остваре право на упис морају да се придржавају објављеног распореда уписа, јер они кандидати који се налазе иза њих на коначној листи потенцијално имају могућност уписа.
 • Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних канидата који су испод црте, све до попуне свих слободних места.


Повезане странице