Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek

2017

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Павле Раданов

Доц. др Павле Раданов

Продекан за сарадњу са привредом

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 06.05.1973, Панчево
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Панчево
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: pavleradanov@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 11 264 33 90

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2015), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад (2015), (докторирао из области локалног развоја).
 • МАСТЕР: Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, Универзитет Едуконс Сремска Каменица (2009).
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет за менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна академија Нови Сад (2007).
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија „Урош Предић", Панчево.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Стевица Јовановић", Панчево.

Објављени радови

 • Рaдaнoв Павле, „Плaнирaњe и стрaтeгиja”, Нaучни скуп, Пeрспeктивe eкoнoмскoг рaзвoja БиХ, Кoлeџ зa индустриjски и пoслoвни мeнaџмeнт, Бoсaнскa Крупa, БиХ, 19.jун 2010., Збoрник рaдoвa, стр. 73-78. 
 • Рaдaнoв Павле, „Reasons for immigration of youth abroad and underlying economic issues”, International conference, The economy and business in postrecession, University „St. Kliment Ohridski“ - Bitola, Faculty of Economics - Prilep, Prilep, October 29 2010, Book of abstract, стр. 47. 
 • Рaдaнoв Павле, Никoлић Ивaн, Тaдeин Никoлa, Рaдojeвић Нeнaд, “Market Imperfections”, 1st DQM International conference, Life cycle engineering and managment ICDQM, 2010, Бeoгрaд, 29-30. jун 2010., Proceedings, стр 351-356. 
 • Рaдaнoв Павле, “Лoкaлнa сaмoупрaвa и кaрaктeристикe лoкaлнe зajeдницe”, XV Нaучни скуп, Рeгиoнaлни рaзвoj и дeмoгрaфски тoкoви зeмaљa jугoистoчнe Eврoпe, Унивeрзитeт у Нишу, Eкoнoмски фaкултeт у Нишу, Ниш 25.jун 2010., објављено у часопису „Економске теме“, стр. 529-542. 
 • Рaдaнoв Павле, “Прирoдни мoнoпoли у кoнтeксту jaвних прeдузeћa”, лист Савеза енергетичара - Енергија, број 3, година XII, март 2010, часопис „Енергија“ - (економија, екологија), стр. 343-352. 
 • Рaдaнoв Павле, “Истрaживaњe нивoa eдукaциje o зaгaђeнoсти живoтнe срeдинe у Пaнчeву”, Лист Сaвeзa eнeргeтичaрa - Енергија, часопис „Енергија“ - (економија, екологија), брoj 4, гoдинa XII, дeцeмбaр 2010. године, стр. 110-119. 
 • Рaдaнoв Павле, “Упрaвљaњe прoцeсимa дoстaвe рoбe” (Принцип рeвeрзнe-oбрнутe лoгистикe), X мeђунaрoднa кoнфeрeнциja o eлeктрoнскoj тргoвини и eлeктрoнскoм пoслoвaњу, E-тргoвинa2010., Пaлић 21-23.04.2010. године, стр. 1-5. 
 • Рaдaнoв Павле, „Рeструктурирaњe JКП Вoдoвoд и кaнaлизaциja Пaнчeвo“, 31. Стручнo-нaучни скуп сa мeђунaрoдним учeшћeм, „Вoдoвoд и кaнaлизaциja 10“, Дивчибaрe, 05-08. oктoбaр 2010. У oргaнизaциjи Сaвeзa инжeњeрa и тeхничaрa Србиje, Збoрник рaдoвa, стр 157-162. 
 • Раданов Павле, „Ефикасност и правичност“ (Економија јавног сектора), Пословна политика, Београд, број 5-6, 2010. стр 20-23. 
 • Рaдaнoв Павле, Бирмaнчeвић Бoбaн, “Прeтвaрaњe других oбликa свojинe у привaтну свojину”, XVI Нaучни скуп, Рeгиoнaлни рaзвoj и дeмoгрaфски тoкoви зeмaљa jугoистoчнe Eврoпe, Унивeрзитeт у Нишу, Eкoнoмски фaкултeт у Нишу, Ниш, 24. jун 2011., објављено у часопису „Економске теме“, стр. 647-662. 
 • Раданов Павле, „Процес реинжењеринга“, часопис Пословна политика, Београд, број 1-2, 2011. стр 63-66. 
 • Јовановић Верица, Каравидић Славко, Раданов Павле, „Компарација метода за планирање развоја градова”, Међународна научна конференција „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“, МЕФ, Београд, 26. jун 2014. 
 • Јакић Бранислав, Брзаковић Миодраг, Раданов Павле, „Компетентност планера развоја градова”, Међународна научна конференција „Иновације у функцији привреде“ МЕФ, Београд, децембар, 2014. 
 • Брзаковић Миодраг, Јовановић Верица, Раданов Павле, “Иновативни приступ ефикаснијем рaзвоју градова”, Међународна научна конференција „Иновације у функцији привреде“, МЕФ, Београд, децембар 2014. 
 • Joвaнoвић Вeрицa, Пaнић Биљaнa, Рaдaнoв Пaвлe, “Кризни реинжењеринг пословних процеса”, Едасол, Бања Лука (ЕMC Review, Vol.4, No.1, 2014.) 
 • Јакић Бранислав, Брзаковић Миодраг, Раданов Павле, “Специфичности метода планирања локалног развоја”, Међународна научна конференција „Иновације у функцији привреде“ МЕФ, Београд, децембар, 2015. 
 • Раданов Павле, “Систематизовање интегралног планирања развоја градова”, Међународна научна конференција „Иновације у функцији привреде“, МЕФ, Београд, децембар, 2015. 
 • Раданов Павле, Миодраг Брзаковић, Верица Јовановић, Елез Османић, „Улога високог образовања у иновативном развоју”, Међународна научна конференција „Иновације у функцији привреде“ МЕФ, Београд, децембар, 2015.
 • Раданов Павле, “Модел сузбијања ширења и уништавања амброзије у циљу побољшања квалитета живота и ефикасности у пољопривреди”, Међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота“, МЕФ, Београд, мај, 2016. 
 • Раданов Павле, „Research of awareness of South Banat residents about air, water, land and food pollution“, Environmental awareness as a universal European Value, Monograph, University of Belgrade, Tehnical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), Bor, june 2016.
 • Раданов П, Маџгаљ Ј, "Evaluation of PM10 concentrations in the atmosphere of urban areas considering heavy industrial air polution", AGES, VII International Congress "Biomedicine and geosciences influence of environment on human health", Hotel Crowne Plaza, Belgrade 24-26 may, 2017.
 • Раданов П, Брзаковић М, Маџгаљ Ј, Брзаковић А, "Информациони системи у функцији интегралног планирања одрживог развоја градова" издавач: Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Ecologica број 87, Београд 2017.
 • Џелетовић М, Раданов П, Бирманчевић Б, "Значај методе планирања локалног развоја за унапређење јавног менаџмента", Интердисциплинарни научно-теоријски часопис Војно дело, Београд 5/2017.

Научна монографија:

 • Раданов Павле, „Планирање развоја градова“ (научна монографија), 153 страна, издавач: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 2016. https://www.slideshare.net/NALED/planiranje-razvoja-gradova-pavle-radanov

Књиге:

 • Раданов Павле, „Приручник за израду стратегије локалног развоја“, 62 стране, издавач: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 2016. https://www.slideshare.net/NALED/dr-pavle-radanov-prirunik-za-izradu-strategije-lokalnog-razvoja
 • Тихомир Радовановић, Мирјана Радовановић, Павле Раданов, „Пројекат едукације из локалног развоја“, 173 страна, издавач: Образовни центар ВЕРТИК, Панчево, 2016.
 • Раданов Павле, Раданов Милан, „Виртуелно предузеће", 110 страна, издавач: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 2017.

Професионално искуство

 • 17.10.2016 - Продекан за сарадњу са привредом  - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 01.07.2016 - Консултант на пројектима - Регионални едукативни центар Банат, Зрењанин.
 • 15.09.2015 - Доцент - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 01.10.2014 - Асистент - Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад.
 • 20.06.2013. до 19.06.2015. - Градоначелник града Панчева.
 • 15.08.2012. - ЈКП „Зеленило“ Панчево, заменик директора.
 • Јун 2012. - Одборник у Скупштини града Панчева.
 • Фебруар 2010. - Сарадник часописа „Профит магазин“ Београд.
 • 15.10. 2009. - Сарадник часописа „Табоо“, часопис света маркетинга Панчево.
 • 16.06.2007. - Општинска управа општине Панчево, Секретаријат за инспекцијске послове.
 • 15.06.1998. - ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.
 • 21.12.1995. - Обављање пољопривредне делатности.
 • 01.12.1992. - Самосталне делатности – приватни предузетник.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Рецензент је центра ENIC/NARIC Србија од 14.07.2017. у оквиру процедуре професионалног признавања иностраних високошколских исправа.
 • Рецензент је часописа „Економија - теорија и пракса“ од 01.10.2017, издавач Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду
 • Координатор Тима за израду и имплементацију пројекта „Стратегија развоја града Панчева за период 2014 до 2020. год.“ бр. 401-1548/2013-45
 • Координатор Тима за реализацију активности у вези са „Цертификацијом повољног пословног окружења општина и градова у Југоисточној Европи (BFC SEE)“ који је град Панчево добио маја 2015.
 • У Заводу за интелектуалну својину у Београду признат му је патент по пријави MP-72/02, 2002.

Интересовања

 • Боравак у природи

Занимљивости

 • Добитник је преко десет друштвених признања
 • До сада је објавио више од 40 научних и стручних радова
 • Има 25 година радног искуства (од 19-те године непрекидно)
 • Уверење о положеном државном стручном испиту по програму за високо образовање.
 • Урадио je родослов своје фамилије са првим познатим претком из 1725. године а породично стабло броји више од 900 особа.