Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek

2017

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Саша Виријевић Јовановић

Проф. др Саша Виријевић Јовановић

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: рођена је 27.06.1981. године у Скопљу
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка једног детета

Контакт

 • Е-ПОШТА: sasavirijevic12@gmail.com

Образовање и академска каријера

 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Јосиф Панчић“ Београд
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Тринаеста београдска гимназија
 • ФАКУЛТЕТ, ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“, Београд (2004)
 • МАГИСТРАТСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, Београд ( 2006)
 • ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, Београд (2008)
 • Избор у звање ванредни професор, Факултет за примењени менаџмент и економију, предмети: Маркетинг, Бренд менаџмент и Менаџмент медија (09. 2015. године)  
 • Избор у звање ванредног професора, Висока школа модерног бизниса, предмети: Менаџмент квалитетом услуга, Бренд менаџмент, Менаџмент догађаја, Маркетинг менаџмент, Менаџмент у саобраћају (02. 2014. године)
 • Избор у звање доцента, Висока школа модерног бизниса, предмети: Принципи маркетинга, Менаџмент и маркетинг услуга, Бренд менаџмент, Маркетинг менаџмент, Менаџмент у саобраћају, Менаџмент у јавном сектору (01/02.2009 – 02. 2014);
 • Избор у звање доцента, Факултет за менаџмент „Браћа Карић“, предмет: Основе менаџмента, 17. 09. 2008;
 • Избор у звање асистента, Факултет за менаџмент „Браћа Карић“,  предмети: Управљање јавним сектором, Менаџмент у туризму и хотелијерству, Пословно право, Право у спорту , Маркетинг, Менаџмент у саобраћају и Стратегијски менаџмент (настава на српском и енглеском језику). (31.01.2006 – 17.09.2008);

Објављени радови

 • Монографије:
 • Виријевић Јовановић С, (2015) „Бренд менаџмент”, Чигоја, Београд, ISBN 978-86-531-0180-0
 • Јовановић С., Шкунца Д., Анђелић В.(2007): Менаџмент у трансформацији саобраћајних предузећа, Графичка школа, Београд, ISBN978-86-910427-0-7
 • Зборници међународних научних скупова:
 • Јовановић С., Јовановић Р.(2006): „Маркетинг у функцији квалитета саобраћајних услуга”, Међународни симпозијум - DQM, 14 -15. јун, Београд, 2006. ISSN 1451-4966
 • Јовановић С.(2006): „Улога локалне самоуправе у развоју спорта“, II Међународна конференција - „Менаџмент у спорту”, Факултет за менаџмент у спорту „Браћа Карић”, Београд, стр. 214-222.
 • Јовановић С. (2007): „Менаџмент квалитета у спортским организацијама”, III Међународна конференција - „Менаџмент у спорту”, Факултет за менаџмент у спорту „Браћа Карић”, Београд, стр. 232-239
 • Јовановић С., Шкунца Д. (2007): „Менаџмент знања у савременим компанијама“, Међународна конференција - „На путу ка добу знања”, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, септембар,ISBN 978-86-85-067-25-9
 • Јовановић Саша (2010): „The importance of technological developments for service marketing“, International Conference - „Application of new technologies in management”, Tara, April 2010., ANTIM2010, str.584 - 590 ISBN 987-86-87333-18-5
 • Марић Алиса, Јовановић Саша (2010): „Значај маркетинг функције у посткризном периоду”, Међународна конференција младих лидера, Нови Пазар, издавач AKROASIS, str. 538-543, ISSN2217 – 4699
 • Јовановић Саша, Живковић Слободан (2010): „Значај концепта бренда за савремени маркетинг”, Међународна конференција младих лидера, AKROASIS, стр. 576-582, ISSN2217 – 4699
 • Јовановић Саша, Марић Алиса, (2010): „Концепт квалитета услуге у савременом маркетиншком окружењу”, 13th International Conference – „Dependability and quality management”, ICDQM-2010, Belgrade, Serbia, 29-30 June 2010., str. 801-805., ISSN 1451-4966
 • Јовановић С., Пушара Н., Рашковић Г.(2011): „Review of information systems in finance“, Међународна конференција EMoNT, 12 – 15 јуна 2011., Кладово
 • Јовановић Саша (2011): „Значај бренда као показатеља квалитета“, DQM International Conference, Београд, 29-30. jun, 2011., str. 203-210., ISBN 978-86-86355-05-8
 • Виријевић Јовановић Саша (2013): „Значај и могућности примене модела дводимензионалне корпоративне друштвене одговорности у маркетингу”, Mеђународни научни скуп - „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту”, SM2013, Економски факултет, Суботица – Палић, 18.април 2013., str.789-797., ISBN 978-86-7233-329-9
 • Виријевић Јовановић Саша (2014): „Значај стратегија брендирања за постизање конкурентске предности”, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA 2014, Београд, 12-13. мај 2014., str. 49-53., ISBN 978-86-86385-11-6
 • Виријевић Саша, Михајловић Милан (2014): „Вредновање бренда као елемента неопипљиве активе”, 17th International Conference - „Dependability and quality management”, ICDQM-2014, Belgrade, Serbia, 27-28. June 2014., str.161-166., ISBN 978-86-85355-16-4
 • Виријевић Јовановић Саша (2015): „Значај глобалних брендова и њихова улога у процесима глобализације”, The XX international scientific meeting SM 2015, Суботица Палић, MAY 21, 2015, Економски факултет, Суботица, Conference Proceedings, section D, General economics, стр. 570-577, ISBN 978-86-7233-352-7
 • Виријевић Јовановић Саша: „Значај и могућности примене модела дводимензионалне корпоративне друштвене одговорности у маркетингу“, Strategic management, Vol. 14, no. 1, Економски факултет, 2013, Суботица, стр.1-7
 • Јовановић С, Јовановић Р, „Путни саобраћај Републике Србије у функцији одбране земље“, Војно дело, Војноиздавачки завод, бр. 1/2006, ISSN 0042-8426, Београд, стр. 125-146
 • Јовановић С, „Заштита водних ресурса реке Дунав”, Ecologica бр. 13,2007, ISSN 0354-3285, Београд, стр. 207-212
 • Јовановић С, „Саобраћајни значај Коридора 7 за Србију”, Техника, 5/2008, ISSN 0040-2176, Београд, стр.1-3
 • Јовановић С, „Значај Коридора 7 за привреду Србије“, Техника, 6/2009, ISSN 0040-2176, Београд, стр.17-20
 • Виријевић Јовановић С, Дољаница Д, Млађеновић Д, „Зелени маркетинг као део интернационалних конкурентских стратегија“, Ecologica, бр.86/2017, ISSN 0354 – 3285 стр.292-296
 • Зборник од међународног значаја:
 • Брзаковић А. Виријевић Саша. Новаковић С, „Branding in sport with special emphasis on sports facilities” UDK 796.02:658.8 International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, 2016, str.122-136. ISBN 978-86-89773-16-3
 • Међународне научне конференције
 • Виријевић Јовановић Саша, Брозовић Јелена, (2015), „Значај концепта услужне иновације за креирање конкурентности националних привреда“, Конференција Иновације у функцији развоја привреде, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд, стр.39-44, ISBN 978-86-84531-22-5
 • Виријевић Јовановић Саша, Рак Данијела, Џида Ана, (2016), The importance of digital branding for contemporary business environment, International Scientific Conference GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL-ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE EU, Faculty of Business and Management Sciences and the School of Business and Management in Novo Mesto, Slovenia, on 14-15 April 2016. ISBN 978-961-6770-33-0
 • Виријевић Јовановић С, Млађеновић Д, (2016) „Могућности дигиталних канала маркетинга за ефикасније брендирање“, Зборник радова, XXI интернационални научни скуп СМ 2016 – „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“, Суботица – Палић 19. мај 2016. године, Економски факултет, Суботица, стр. 720-726, ISBN – 978-86-7233-356-5
 • Виријевић Јовановић С, (2016) „Изазови бренд менаџмента у сектору високе технологије“, Конференција LIMEN, 15. децембар 2016. године, Београд , стр. 630-637, ISBN 978-86-80194-05-9
 • Виријевић Јовановић С, Млађеновић Д, (2017) Тhe chalenges of international marketing in terms of regionalintegrations, ЕМАN Conference, Ljubljana, Slovenia, 30 march 2017, page 647-654, ISBN 978-86-80194-06-6
 • Учешће у програмским одборима научнихконференција:
 • Конференције SKEI, Свеучилиште Витез, Факултет пословне економије, Витез, Босна и Херцеговина,мај 2016, зборник ISSN 1986-5945
 • International Scientific-Business Conference LIMEN 2016 Leadership&Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Београд, 15.12. 2016, Зборник радова ISBN 978-86-80194-05-9
 • Трећа међународна научностручна конференција „Одрживи економски развој заснован на знању“ - ERAZ 2017 - 8.6.2017. године, Београд

Пројекти и чланство у организацијама

 • Раднa групa Министарства омладине и спорта Републике Србије у изради „Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. до 2018. године и Акционог плана за њену примену (2013).

Интересовања

 • Научне области:  менаџмент, маркетинг