Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
УписУпис на интернет студије

УПИС НА ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ – DLS

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 1. година

Планско-процесни менаџмент - 1. година

 • Број ЕСПБ након завршене 1 године: 240
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Дипломирани Менаџер

Примењена економија и финансије - 1. година

 • Број ЕСПБ након завршене 1 године: 240
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Дипломирани Економиста

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 2. година

Планско-процесни менаџмент - 2. година

 • Број ЕСПБ након завршене 2 године: 300
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Мастер Менаџер

Примењена економија и финансије - 2. година

 • Број ЕСПБ након завршене 2 године: 300
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Мастер Економиста

УСЛОВИ


За упис на DLS ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 3 године

 • Завршена гимназија или средња школа у четворогодишњем трајању
 • Положен пријемни испит: Тест опште информисаности (60 бодова) – за све студијске програме

НАПОМЕНА: Пријемни испит се може полагати на Факултету или путем интернета.

За упис на DLS МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 • Претходно завршене основне академске студије са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

НЕОПХОДНИ ПОДАЦИ ЗА ПРИЈАВУ

 1. Име и презиме кандидата
 2. Назив претходне средње школе, више школе или факултета
 3. План и програм по којем је похађао средњу школу или студирао на претходним студијама
 4. Уверење о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању или Уверење о положеним испитима на претходним студијама (остварен ЕСПБ)
 5. Назив DLS студијског програма на МЕФ-у за који је кандидат заинтересован

Када комисија МЕФ Факултета утврди валидност поднетих података за пријаву, бићете обавештени путем телефона и електронске поште. Затим сте дужни да лично или електронским путем доставите неопходну документацију:

 • Koпија личне карте
 • Две фотографије 3,5 x 4,5
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Оверена сведочанства завршене четворогодишње средње школе
 • Оверена диплома положеног матурског испита

ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

НАПОМЕНА
Попуњавањем формулара шаљете захтев за упис на факултет.
У најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис из МЕФ студентске службе.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


КОНТАКТ:
ОБРАЗОВАЊЕ:

МЕФ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (СМЕР)

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 • општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда помножи са два – најмање 16 бодова, максимално 20 бодова
 • пријемни испит Тест опште информисаности – најмање 31 бод, максимално 60 бодова

На основу достављених пријавних података и адекватне документације, уз резултате пријемног исписта за упис на Основне академске студије, комисија МЕФ Факултета утврђује ранг листу DLS Студијског програма.

НАПОМЕНА: Термини полагања пријемног испита (Тест опште информисаности) су флексибилни и одржавају се неколико пута годишње јер се пријем студената на DLS студијски систем обавља током целе године.


НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ

 • Учесници конкурса на основне академске студије могу поднети приговор декану МЕФ-а на редослед кандидата (ранг листу) у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата декан доноси решење у року од три дана од дана пријема приговора.
 • Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од три дана од дана пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од три дана. Одлука Савета је коначна.
 • Уколико неки од кандидата не обави упис након формирања ранг листе у прописаном року, његово место заузима следећи кандидат и тако редом до краја листе. Канидати који остваре право на упис морају да се придржавају објављеног распореда уписа, јер они кандидати који се налазе иза њих на коначној листи потенцијално имају могућност уписа.
 • Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, факултет ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати коначну ранг листу и извршити упис оних канидата који су испод црте, све до попуне свих слободних места.

Повезане странице