Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

Докторске студијеИнтегрално-развојни менаџмент у поступку реакредитације

ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ИНТЕГРАЛНО РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ

У ПОСТУПКУ РЕАКРЕДИТАЦИЈЕ

Планско-процесни менаџмент МЕФ


Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма је креирање стручњака из области менаџмента и бизниса са највишим академским образовањем, који поседују продубљена теоријска и практична знања за решавање сложених проблема у току њиховог научног или професионалног рада, креативне способности и практичне вештине за успешну и друштвену корисну будућу каријеру.

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве који проистичу из мисије Факултета и засновани су на реалним и расположивим ресурсима Факултета, показују конкретне резултате које установа жели да оствари у наредном периоду  у области високошколског образовања и  ближе дефинишу образовну и научноистраживачку делатност Факултета у научној области менаџмент и бизнис.

Студијски програм је усклађен са савременим правцима развоја научне дисциплине у свету и студенте приближава предметном научном пољу у сфери светски доступних и стечених знања и вештина.


ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Савладавањем  студијског програма, студент стиче опште квалификације и специфичне посебне атрибуте, као скуп изграђених способности да правилно разуме, тумачи, користи и креативно имплементира стечена научна знања из области интегрално-развојног менаџмента.

Завршетком студијског програма студенти су оспособљени да компетентно просуђују, одлучују, иновативно стварају и научно предвиђају у делатностима  менаџерског одлучивања, управљања пројектима, инвестицијама, маркетингу, управљању финансијама, квалитетом, људским ресурсима и пословном инжењерингу. Студенти су оспобољени да развијају критичко мишљење, реализују научне пројекте, публикују научноистраживачке радове и дају допринос развоју научне дисциплине.

Компетентност дипломираних студената, заснована је на квалитетно изученим законитостима и утицајним факторима спољашњег окружења, процесима унутрашње организације и организационог понашања у пословном систему, омогућује да дипломирани студенти аналитички и критичке приступају разумевању тржишних принципа и економских, друштвених и социјалних фактора успеха пословног система.


СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Доктор наука - менаџмент и бизнис


УСЛОВИ ЗА УПИС

 • Приложена документација о завршеној средњој школи у трајању од четири године
 • Приложена документација о завршеним основним академским студијама
 • Приложена документација о завршеним мастер академским студијама

Интегрално-развојни менаџмент

 • Трајање: 3 године
 • Научни назив: Доктор наука - менаџмент и бизнис

I година

 • Методологија научно-истраживачког рада у менаџменту и бизнису

Предмет изборног блока 1

 • Бизнис менаџмент
 • Стратегијски финансијски менаџмент

 • Студијско-истраживачки рад 1 публикован у научном часопису са листе МПНТР (М50)
 • Одлучивање у менаџменту
 • Преносиве вештине – Предузетничка оријентација
 • Студијско-истраживачки рад 2 публикован у часопису са листе МПНТР (минимум М51 или веће кат.)
 • Студијско-истраживачки рад 3 саопштен на међународној конференцији (М33)

II година

Предмет изборног блока 2

 • Интегрално планирање кадрова
 • Теоријски концепт одрживог развоја

Предмет изборног блока 3

 • Маркетинг менаџмент – стратегијски приступ
 • Менаџмент система квалитета

 • Израда и одбрана приступног рада (уз публиковање резултата истраживања у часопису категоризације М51 или веће кат.)

III година

 • Истраживање за потребу израде докторске дисертације
 • Израда и јавна одбрана докторске дисертације

ЛИСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕНТОРА

 1. Др Михаиловић М. Бранко виши научни сарадник
 2. Др Симоновић Д. Зоран виши научни сарадник

ЛИСТА НАСТАВНИКА

 1. Др Михаиловић М. Бранко виши научни сарадник
 2. Проф. др Јановац Д. Татјана ванредни професор
 3. Проф. др Раданов М. Павле ванредни професор
 4. Др Симоновић Д. Зоран виши научни сарадник