Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

НаукаКонференције

Иновацијама до одрживог развоја


10. Октобар 2017 | 18:44

Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

MEF FAKULTET

са партнерима

Градска управа града Београда
Секретаријат за заштиту животне средине
Ledra College
Кипар
Привредна комора Шумадијског
и Поморавског управног округа
Sveučilište „Vitez“
Bosna i Hercegovina
MEF Fakultet - institut za ekonomiku poljoprivrede
Институт за економику пољопривреде
Београд

имају задовољство да најаве

Међународну научно-стручну конференцију

ИНОВАЦИЈАМА ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

7. децембар 2017. године

Иновације су обележиле историју, одредиле судбину човечанства  и свакога дана изнова редефинишу нашу будућност. Иновирање у све аспекте друштва постало је императив, једини начин да се одржи корак са неумитним кретањем живота. Развој, стални, а пре свега одрживи, део је напретка.

Иновација је позитивна промена, неопходна и незадржива и због тога овај скуп има циљ да кроз искуства и идеје стручњака из различитих области пружи визију боље будућности, а посебно да код младих људи подстакне иновативност и предузетнички дух.

Тематске области

С посебним фокусом на положај младих и побољшање њихове перспективе!

 • Привреда
 • Предузетништво
 • Економија, финансије и банкарство
 • Одрживи развој
 • Менаџмент
 • ИТ сектор
 • Образовање
 • Здравство
 • Спорт
 • Туризам
 • Уметност
 • Право
 • Екологија и енергија

Важни датуми:

6. новембар 2017: Пријава рада са апстрактом

13. новембар 2017: Обавештење о прихватању рада

20. новембар 2017: Достављање рада у целости


Контакт: konferencija-mef@mef.edu.rs

Званични језици конференције: језици бивших југословенских република, руски, енглески

Научни одбор:

 • Проф. др Маријана Царић, председник савета Универзитета Привредна академија, Р. Србија
 • Проф. др Марко Царић, декан Правног Факултета Универзитета Привредна академија, Р. Србија
 • Проф. др Мирко Кулић, Ректор Универзитетa Привредна академија , Р. Србија
 • Yiannos Charalambides, PhD, Associate Professor, President of Ledra College, Кипар
 • Ioannis Violaris, Associate Professor, PhD, Ledra College, Кипар
 • Баханькова Екатерина Рудольфовна, Директор департамента учета халогообложения некоммерческих организаций, Русија
 • Велемир Нинковић, PhD, Associate Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Department of Crop Production Ecology, Шведска
 • Доц. др Хаџиб Салкић, продекан Факултета информационих технологија, Универзитет Витез, БиХ
 • Доц. др Јамила Јагањац, продекан Факултета пословне економије, Универзитет Витез, БиХ
 • Доц. др Ибрахим Обхоџаш, Факултет пословне економије, Универзитет Витез, БиХ
 • Проф. др Ранко Бакић, Висока школа „Примус“,БиХ
 • Предраг Лучић, в.д. директора, Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа, Р. Србија
 • Небојша Вацић, Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије, Р. Србија
 • Доц. др Хуго Ван Вегхел, President of the Belgian Serbian business association, Белгија
 • Проф. др Александар Грубор, декан, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, Р. Србија
 • Проф. др Десимир Кнежевић, Универзитет у Приштини, Пољопривредни факултет, Р. Србија
 • Проф. др Јонел B. Субић, директор Института за економику пољопривреде, Р. Србија
 • Проф. др Бранко М. Михаиловић, Институт за економику пољопривреде, Р. Србија
 • Доц. др Зорaн Д. Симоновић, Институт за економику пољопривреде, Р. Србија
 • Проф. др Елез Османи, Институт за научна истраживања, Црна Гора
 • Проф. др Снежана Урошевић, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду, Р. Србија
 • Доц. др Јасмина Маџгаљ, Секретаријат за заштиту животне средине - Град Београд, Р. Србија
 • Проф. др Милан Стаматовић, Универзитет Метрополитен, Србија
 • Проф. др Миодраг Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Р. Србија
 • Проф. др Томислав Брзаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Р. Србија
 • Проф.др Новак Јауковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Р. Србија
 • Проф.др Светомир Минић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Р. Србија
 • Проф. др Срђан Новаковић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Р. Србија
 • Проф. др Ђурђица Вукајловић, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Р. Србија

Котизација:

Котизација обухвата учешће на конференцији, електронски зборник радова, пропратни материјал и коктел.

Котизација се плаћа по пријављеном раду.

 • Уплата котизације до 1.12.2017. – 30 евра
 • Уплата котизације од 2. 12. до 7.12.2017. – 50 евра

Уплата котизације се врши на рачун Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 170-0030018196000-69 код UNICREDIT банке у динарској проввредности по средњем курсу НБС. Код уплате, обавезно навести ПИБ фирме ако је уплатилац правно лице, односно ЈМБГ ако је уплатилац физичко лице; или на дан скупа у финансијској служби Факултета.

Доказ о уплати котизације потребно је послати на званични и-мејл конференције.

Напомене за ауторе:

 • Рад може имати највише 4 аутора.
 • Сваки учесник може имати највише два пријављена рада.
 • Рад треба да садржи од 4 до 8 страница.

1) рад мора бити послат у Microsoft Word формату

2) име и презиме аутора, институција: Times New Roman 15pt, bold, left alignment

3) наслов рада: Times New Roman 18pt, bold, center alignment

4) апстракт (до 200 речи) и кључне речи: Times New Roman 12pt, italic, justify alignment

5) текст рада: Times New Roman 12pt, justify alignment

6) наслови поглавља: велика слова, Times New Roman 12pt, bold, left alignment

7) наслови потпоглавља: велика и мала слова, Times New Roman 12pt, bold, left alignment

8) размак параграфа: 10pt

9) резиме на страном језику (до 200 речи): Times New Roman 12pt, italic, justify alignment

10) литература: доследно цитирање у тексту и навођење литературе према изабраном цитатном стилу

11) стране не треба да буду нумерисане

13) проред: 1,15

*документ насловити:  Презиме(на) аутора.Наслов рада
(пример: Марковић.Јовановић.Иновације у образовању)

 • Време излагања рада на скупу биће до 10 минута по раду.
 • Ауторима ће бити обезбеђени рачунари и пројектори, као и техничка подршка за презентације и друге материјале који евентуално буду пратили излагање.

Попуните електронски формулар за пријаву

Popunite elektronski formular za prijavu


 

International scientific conference

WITH INNOVATIONS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

December, 7th 2017

 

 

Innovations have marked history, they have determinate the fate of humanity. And every day innovations redefine our future. Innovations have become an imperative in every aspect of society, the only way to keep pace with the inevitable movement of life. Development, when stable, and above all sustainable, is the biggest part of progress.

Innovation is a positive change, necessary and unstoppable. That is why this conference has a goal to offer the vision of better future through experience and ideas of experts from different areas, and especially to encourage innovations and entrepreneurship in young people.

Thematic areas:

With particular focus on the position of young people and improvement of their perspective!

 • Economy
 • Enterprenuership
 • Finace and banking
 • Sustainable development
 • Management
 • IT
 • Education
 • Health
 • Sport
 • Turism
 • Art
 • Law
 • Ecology and energy

 

Important dates:

November, 6th 2017: Registration with abstract

November, 13th 2017: Information about paper acceptance

November, 20th 2017: Submission of paper

 

Contact: konferencija-mef@mef.edu.rs

 

Languages of conference:  Languages of formal yugoslavian republics, Russian, English

 

Scientific committee:

 • Yiannos Charalambides, PhD, Associate Professor, President of Ledra College, Cyrpis
 • Ioannis Violaris, Associate Professor, PhD, Ledra College, Cyrpis
 • Bahanьkova Ekaterina Rudolьfovna, Direktor departamenta učeta halogoobloženiя nekommerčeskih organizaciй, Russia
 • Velemir Ninković, PhD, Associate Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Department of Crop Production Ecology, Sweeden
 • Hadžib Salkić, PhD, Associate Professor, Faculty of information technologies, University Vitez, Bosnia and Herzegovina
 • Jamila Jaganjac, PhD, Associate Professor, Faculty of business economy, University Vitez, Bosnia and Herzegovina
 • Ibrahim Obhodžaš, PhD, Associate Professor, Faculty of business economy, University Vitez, Bosnia and Herzegovina
 • PhD Ranko Bakić, Business school „Primus“,Bosnia and Herzegovina
 • PhD Marijana Carić, University Business Academy, Serbia
 • PhD Marko Carić, Faculty of Law, University Business Academy, Serbia
 • PhD Mirko Kulić, University Business Academy, Serbia
 • Predrag Lučić, Regional chamber od commerce Kragujeva, Serbia
 • Nebojša Vacić, National association of health workers of Serbia, Serbia
 • Hugo Van Veghel, PhD, Associate Professor, President of the Belgian Serbian business association, Belgium
 • PhD Aleksandar Grubor, dean, Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad, Serbia
 • PhD Desimir Knežević, Argicultural faculty, University of Pristina, Serbia
 • PhD Jonel B. Subić, Institute of argicultural economics, Serbia
 • PhD Branko M. Mihailović, Institute of argicultural economics, Serbia
 • Zoran D. Simonović, PhD, Associate Professor, Institute of argicultural economics, Serbia
 • PhD Elez Osmani, Institute for scientific research, Montenegro
 • PhD Snežana Urošević, Faculty of technical sciences in Bor, Universitiy of Belgrade, Serbia
 • PhD Jasmina Madžgalj, Secretariat for Environmental Protection, Belgrade, Serbia
 • Prof. Phd Milan Stamatović, Metropoliten University, Serbia
 • PhD Miodrag Brzaković, Faculty of applied management, economics and finance, Belgrade
 • PhD Tomislav Brzaković, Faculty of applied management, economics and finance, Belgrade
 • PhD Novak Jauković, Faculty of applied management, economics and finance, Belgrade
 • PhD Svetomir Minić, Faculty of applied management, economics and finance, Belgrade
 • PhD Srđan Novaković, Faculty of applied management, economics and finance, Belgrade
 • PhD Đurđica Vukajlović, Faculty of applied management, economics and finance, Belgrade


Registation fee:

 • payment until 1st December - 30 EUR per paper
 • payment from 2nd to 7th Demeber - 50 EUR per paper

 

Notes for authors:

 • Paper can have maximum 4 authors.
 • Every participat can have maximum 2 papers.
 • Paper shoud be from 4 to 8 pages long.

               

1) Microsoft Word format

2) name and surname of authors, institution: Times New Roman 15pt, bold, left alignment

3) title: Times New Roman 18pt, bold, center alignment

4) abstract (to 200 words) and key-words: Times New Roman 12pt, italic, justify alignment

5) text of paper: Times New Roman 12pt, justify alignment

6) chapter titles: capitals, Times New Roman 12pt, bold, left alignment

8) paragraph spacing: 10pt

9) summary on foreign language: Times New Roman 12pt, italic, justify alignment

10) bibliography

11) line spacing: 1,15

Registration form