Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

ПрофесориБиографије професора

Томислав Брзаковић

Проф. др Томислав Брзаковић

Декан – Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 03.09.1957,  Крушевац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац  два сина

Контакт

 • Е-ПОШТА: tomislav.brzakovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 63 218 220

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор (2016), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • ДОКТОРАТ: Економски факултет у Нишу (2007)
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет у Београду (2000)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у  Београду (1980)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Краљево
 • ОСНОВНА ШКОЛА : Краљево

Најзначајније референце +

Име и презиме

Томислав Брзаковић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Економија и финансирање

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2016

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Економске науке

Докторат

2007

Економски факултет Универзитета у Нишу

Економске науке

Диплома

1980

Економски факултет у Београду

Економске науке

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.        

Mihailović B., Simonović Z., Brzaković T. (2017) Strategic planning of sustainable development of agriculture of Lajkovac municipality, Ekonomika poljoprivrede,  Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd. Vol: 64, Broj 4. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63

http://www.iep.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=91%3Aekonomika-poljoprivrede-2&catid=4%3Acasopisi&lang=sr

М24

2.        

Brzaković T., Brzaković A., Petrović J. (2016) Application of scenario analysis in the investment projects evaluation, Ekonomika poljoprivrede (Economic of Agriculture), UDC 338.43:63, ISBN 0352-3462, Vol. LXIII, No 2/2016, Belgrade, str. 501-513.

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0352-34621602501B

М24

3.        

Brzaković T., Zlatković M., Brzaković M. (2013) Causes, scope and directions for solving global financial crisis, National Academy of Management, “Actual problems od Economics” Editorial office, Issue 11 – November 2013, pp. 293-299.  ISSN 1993-6788 (ref: 2613-060, date: 13.02.2013), Indexes: Thomson Reuters Master List (SSCI), SciVerse  Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Urlich Periodicals Directory) http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700167903&tip=sid&clean=0

https://www.researchgate.net/publication/291883153_Causes_scope_and_directions_for_solving_global_financial_crisis

М24

4.        

Brzaković T., Vukajlović Đ., Brzaković P. (2016) Financing the sports facilities in the function of innovation, International Monograph Sports Facilities - Modernization and Construction - SPOFA 16, Publisher University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, str. 110-121. ISBN 978-86-89773-16-3, COBISS.SR-ID 223694348

http://bibliografije.nb.rs/bibliografija/CIP%202015/CIPM052016/zapisi24.html

M14

5.        

Brzaković T., Dinčić D., Dinčić S. (2015) Implementacija rizika kod evaluacije investicionih projekata, Vojno delo, 1/2015, str. 216–231.  UDK 355/359 ISSN 0042-8426, DOI: 10.5937/vojdelo1501216B,  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84261501216B

М51

6.        

Brzaković T,. Zlatković M., Brzaković M., (2012) Karakteristike investicionih projekata i problemi pri njihovoj evaluaciji (Characteristics of investment projects and problems in their evaluation) Naučni časopis “Poslovna ekonomija” Univerzitet Edukons, Fakultet za  uslužni biznis. godina 6, Br.1, str. 239-257. ISSN 1820-6859, eISSN 1821-1798, UDK: 330.322 http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-68591202239B

М51

7.        

Brzaković T., Stanojević Lj., Kaluđerović N., Stanojević S. (2015) Detecting Hidden Losses in the Financial Statements – Case of Serbia, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 4; April 2015, ISSN 2219-1933, ID.15529  Indexes: Cabell’s, Ulrich’s, EBSCO, DOAJ, JournalSeek/Genamics and IndexCopernicus International.

http://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_4_April_2015/13.pdf

М53

8.        

Brzaković T.,  Vukajlović Đ., Grahovac M., Brzaković M., Mihajlović B. (2014) Fiskalna politika zemalјa u tranziciji Jugoistočne Evrope“, Naučni bilten – Međunarodni naučni časopis, Institut za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj-Crna Gora,  vol. 4, iss. 6, str. 368-377, ISSN  1800-9794   COBISS.CG-ID 20683538

http://ekonomskiinstitut.com/al/wp-content/uploads/2014/08/revista_6_2.pdf

М53

9.        

Tomislav Brzaković,  Đurđica Vukajlović, Daliborka Petrović, Branislav Jakić, Miodrag Brzaković (2014) Tržište dobara i fiskalna politika u zemlјama Jugoistočne Evrope, Naučni bilten – Međunarodni naučni časopis, Institut za naučna istraživanja i razvoj Ulcinj-Crna Gora,  vol. 4, iss. 6., str. 358-367  ISSN  1800-9794   COBISS.CG-ID 20683538

http://ekonomskiinstitut.com/al/wp-content/uploads/2014/08/revista_6_2.pdf

М53

10.    

Brzaković T., Borisov M., Brzaković M. (2013) The application of technical analysis indicators for the purpose of investment strategy optimization in emerging market” TTEM – Technics Technologies Education Management, Vol. 8. No 4, 11/12.2013.pp. 1639-1637. ISSN 1840-1503 (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19600161804&tip=sid&clean=0

http://ttem.ba/volume-8-number-4/

M53

11.    

Brzaković T,. Vukajlović Đ., Brzaković M. (2015) Increasing the value of the company through monitoring the impact of different variables, National Academy of Management, “Actual problems od Economics” Editorial office, Issue (maj 2016), pp. 266-274.  ISSN 1993-6788

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700167903&tip=sid&clean=0

https://www.researchgate.net/publication/304942803_Increasing_company_value_through_monitoring_the_impact_of_different_variables

http://search.proquest.com/openview/bac53bc3617776a3f2d802501e5c0858/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035679

М53

12.    

Брзаковић Т., (2007) "Тржиште капитала-теорија и пракса", Чугура принт, ИСБН:978-86-84309-08-4 (стр.626), https://scholar.google.com/scholar?cites=12762441250281949137&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en(18 citata)

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1501225418330716&rec=9&sid=1

M42

13.    

Brzaković T. (2013) Strateški finansijski menadžment - evaluacija kapitalnih investicija, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2 Beograd, (344. Strana) ISBN 978-86-87545-18-2

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1501225418330716&rec=7&sid=1

M42

14.    

Brzaković T. (2016) Savremene poslovne finansije, principi i primena, Vulkan štamparija doo Beograd, izdavač Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Nemanjina 4, Beograd (485 strana) ISBN: 987-86-84531-24-9

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1501225418330716&rec=5&sid=1

M42

15.    

Миодраг Брзаковић, Светомир Минић; Томислав Брзаковић, Бранислав Јакић (2017) Иновативна подршка одрживог развоја, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 7. децембар 2017, стр. 1-14. ИСБН 978-86-84531-30-0,

М33

16.    

Brzaković T., Brzaković A., Petrović J. (2016) “Application of Senzitive Analysis in the Investment Projects evaluation” International Scientific Conference “Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2016)”, June, 22-26, 2016, Dubrovnik, pp. 24. Scopus and/or Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters), ERIH PLUS

http://www.csr-pub.eu/files/Zbornik%20abstraktov-DV[1].pdf

M33

17.    

Brzaković T., Brzaković A., Petrović J. (2016) Moć pitanja, odgovora i stvaranja, Konferencija "Kako do kvalitetnijeg života?, Univerzitet Privredna Akademija, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Nemanjina 4, Srbija,12.05. 2016, str 13-18. ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076,

M33

18.    

Брзаковић Т.,  Вукајловић Ђ., Стојановић Д. (2015) Утицај образовања на ниво знања у предузетништву, Међународна научно стручна конференција „Квалитет и изврсност у образовању, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 05.04.2015. године, стр. 231-239. ИСБН 978-86-84531-20-1, ЦОБИСС.СР-ИД 214375180

M33

19.    

Brzaković T., Brzaković M., Brzaković  P., Brzaković A. (2015) Značaj uloge mladih u društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Naučno-stručna konferencija Primenjeni menadžment u funkciji napretka nerazvijenih područja Vojvodine, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, 25.06.2015., , str. 34-35. COBISS.SR-ID 215974924, ISBN 978-86-84531-21-8

M33

20.    

Brzaković, T., Brzaković, M., Marjanović, I., Jakić, B., Zlatković,. M. (2013) Problemi finansiranja MSP, Međunarodna Konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2013, Beograd, 3-7.06.2013. godine, str. 90-93. ISBN 978-86-89157-01-7

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

29

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

1997.год. -лиценца Брокера (Комисија за хартије од вредности)

2001 год.- курс "Introduction to Internаtional Capital Markets". (Securities Institute из Лондона)

2009 год.- Profesional Forex Trading-first level od ITC (International Trading School Београд)

Други подаци које сматрате релевантним

 Професионално искуство

 • 22.09.2016 - Универзитет Привредна академија у Новом Саду, звање редовног професора за ужу научно област Економија и финансирање 
 • 30.09.2013 - Универзитет Привредна академија у Новом Саду,  звање ванредног професора за ужу научну област Економија и финансирање
 • Новембар 2008 - Доцент  Пословног факултета - Универзитета Синергија, Бијељина, Република Српска 
 • 01.07.1998 - Директор финансијског посредника брокерско-дилерског начина трговања КБК Брокер а.д. Београд
 • 24.06.1997- 30.06.1998 - Кулска банка а.д. на пословима директора сектора за хартије од вредности и берзанско пословање
 • 01.01.1991- 23.06.1997 – Финансијски директор једног од највећих произвођача кондиторских производа, предузећа Соко-Нада-Штарк 
 • 1986-1990 – Заменик друштвеног правобраниоца за територију општине Палилула
 • Прво професионално запослење 1982. године у ПКБ Узор; након истека шетсомесечног приправничког стажа постаје шеф финанасијске службе – до 1986. године.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан Управних и Надзорних одбора у више предузећа и банака.

Интересовања

 • Сликарство
 • Спорт- кошарка

Занимљивости

 • Јун 1997 – положен испит и стечено звање брокера.